Enter your keyword

­Vår företagspolicy
– en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde.
Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Lundgrens El pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utvecklavår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara
lösningar för såväl våramedarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav.
Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet,elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan
våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö,Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö
som vi vill skall råda på LundgrensEl. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

Läs mer under flikarna Arbetsmiljö och medarbetare, Kvalitet och säkerhet samt Miljö

Fredrik Hermansson, vd
2016-06-16

Vi skall säkerställa att:

✓ Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
✓ Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdrags-beskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
✓ Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
✓ Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
✓ Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös  eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
✓ Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
✓ Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Vi skall säkerställa att:

✓ Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
✓ Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
✓ Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
✓ Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
✓ Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
✓ Allt elarbete skall utföras så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Vi skall säkerställa att:
✓ 
Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt
och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
✓ Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
✓ Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

 Lundgrens El ska vara marknadsledande aktör i Östergötland inom installation av kraft, belysning, data/tele- och säkerhetsteknik.
Genom lokal närhet skapar vi effektiva lösningar inom installation och service. Med brett tekniskt kunnande och personligt engagemang
ska vi tillhandahålla tekniska lösningar som motsvarar våra kunders krav och förväntningar.